top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2023-12-12

Ekonomi

Ackumulerat 2023 per den 12 december är resultatet -879 784kr. OVK kostnaden på ca 700 000kr är inkluderad och enligt preliminära uppgifter behöver denna kostnad tas 2023 och får inte periodiseras. Trots detta ligger vi aningen bättre än budgeterat även på helår med estimat av kostnader som kommer att bokföras i december. Resultatet för helår 2023 budgeterades till -1 194 160kr.


Sotning

Sotning inkl. brandskyddskontroll av föreningens eldstäder är beställd till den 8 januari kl 09.00-14.30. Detta är en obligatorisk kontroll för bostäder med eldstäder. Sotarna kommer förmodligen även att kontrollera spjällen och tätheten på dessa. Sotningsfirman tar kontakt med respektive lägenhetsinnehavare och sköter därmed tillträdet till berörda lägenheter. Lägenhetsinnehavaren står själv för kostnaden för själva sotningen av eldstaden


Budget 2024

Styrelsen har godkänt budgeten för 2024. Som vi tidigare har kommunicerat kommer avgifterna att höjas med 10%. Liksom i år har vi en ambitiös investeringsplan för 2024 och vi räknar med ett betalningsnetto på ca -1,25 MSEK. Vi har för närvarande en kassa på +3,5 MSEK och bedömer att utrymmet för nedan investeringar finns. Flera av våra större investeringar 2024 är av engångskaraktär.


Underhålls- och investeringsplan 2024

Kostnaderna för gemensamt elavtal och gemensam fiber kommer leda till betydande besparingar för alla medlemmar.

  • 350 000 kr – gemensamt elavtal

  • 100 000 kr – gemensamt fiberavtal

  • 500 000 kr – översyn/åtgärder väggar och källargolv

  • 200 000 kr – dagvattenavrinning

Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där.


Nästa styrelsemöte

Nästa möte äger rum i början av januari. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på


Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år!
226 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


コメント機能がオフになっています。
Post: Blog2_Post
bottom of page