top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2024-01-09
Ekonomi

Årets resultat 2023 landar preliminärt på -1,23 MSEK mot budgeterat på -1,19 MSEK. Alla kostnader är inte bokförda men mycket tyder på en väldigt liten budgetavvikelse 2023. OVK-kostnaden planerade vi att periodisera på 10 år i budget men nu bokas hela kostanden in 2023. Att vi ändå hamnar i linje med budgeterat resultat beror på att vissa andra kostnader har varit lägre än planerat. Kassaflödet 2023 uppskattas till ca -650 TSEK mot prognos på -1,4 MSEK.

Värmeproblematik

Det är fortfarande kallt i lägenheterna tycker många medlemmar. Det inkommer klagomål till styrelsen och vi tar denna fråga på största allvar. Vi har höjt upp värmen i centralerna och hoppas att det kommer att ge effekt. Det finns även flera tips på vår hemsida som ni kan pröva.

 

· Stänga eller minska luftinflödet från tilluftsventiler i fönstren. 

· "Motionera" termostaterna, se https://www.youtube.com/watch?v=vcDRB9xaLD8                     

Nyhetsbrev till din mailbox

Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din mailbox? Gå då in på vår nya och uppdaterade hemsida www.garvarlundin.se och signa upp dig där – eller skicka ett mejl till info@garvarlundin.se ser vi till att du får nyhetsbrevet efter varje styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte

Nästa möte äger rum i början av februari. Har du frågor och funderingar? Styrelsen nås på info@garvarlundin.se.

 

Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en bra start på det nya året!

273 views0 comments

Recent Posts

See All

NYHETSBREV STYRELSEMÖTE 2024-06-11

Ekonomi Resultatet hittills i år är i linje med budget och likviditeten är fortsatt god. Som vi informerade om på stämman behöver alla källargolven renoveras och vi håller på att planera för arbetet m

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page