top of page
Search
  • Writer's pictureGarvar Lundins Gränd

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 20 MAJ

Idag (6 maj) kommer kallelse (inklusive motioner och övriga bilagor till vår årsstämma att delas ut i alla er medlemmars brevlådor.


Vi hoppas såklart på stort deltagande. Varmt välkomna!


________________________________________________________________________________


NÄR:   MÅNDAGEN DEN 20 MAJ, 2024 KLOCKAN 18.00-20.00 - ANMÄLAN SENAST DEN 17 MAJ

 

Vi träffas på Anna Whitlocks gymnasium, Hantverkargatan 29. Det erbjuds också möjlighet att ansluta på distans via en Zoomlänk. Möjlighet att delta via ombud utifall detta skulle behövas finnes också.

Sist i kallelsen finner ni en svarstalong för ert deltagande. Ange i anmälan på vilket sätt ni vill närvara. Svar lämnas antingen till info@garvarlundin.se eller i föreningens brevlåda GLG3 senast den 17 maj. 

 

Dagordning

1.     Stämmans öppnande.

2.     Godkännande av dagordning med anmälan av eventuella övriga frågor och inkomna motioner.

3.     Val av ordförande vid stämman.

4.     Anmälan av styrelsens val av protokollförare vid stämman.

5.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

6.     Frågan om kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning.

7.     Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

8.     Föredragning av styrelsens årsredovisning.

a)     Året som gått – styrelsen presenterar

b)     Ekonomi

9.     Föredragning av revisionsberättelsen.

10.  Beslut om

a)     fastställande av resultat- och balansräkning för 2023   

b)     ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter   

c)     disposition av resultatet för 2023

11.  Beslut om arvode till styrelsens ledamöter, revisorer och suppleanter (se bilaga 1).

12.  Val av styrelseledamöter och suppleanter (se bilaga 1).

13.  Val av revisorer och revisorssuppleanter (se bilaga 2).

14.  Val av valberedning (se bilaga 2).

15.  Beslut om förslag till gemensamt fiber (se bilaga 3).

16.  Beslut om gasutredning (se bilaga 4).

17.  Information om utredning kring gemensamt elavtal (se bilaga 5).

18.  Övriga frågor som anmälts under punkt 2 ovan (se bilaga 6–11).

19.  Stämmans avslutande.

 

Välkomna hälsar Styrelsen!

  142 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page