top of page
Renovation

Renovering

Renovering: Image

Renoveringsinformation

Frågor om eventuell ombyggnad ställs till styrelsens ledamot

Alan Björk - alan@alanbjork.se

Renovering: FAQ

Som bostadsrättsinnehavare får du i många stycken bygga om delar av din lägenhet invändigt. Anmäl till föreningen (info@garvarlundin.se) att du tänker bygga om och i vilken omfattning och invänta godkännande innan du sätter i gång med byggnationen.

Om lägenhetsinnehavare ämnar genomföra sådan förändring som är av sådan karaktär att den kräver styrelsens godkännande, gäller följande:

  1. Kontakta någan av våra två besiktnings- och kontrollpartners (info nedan) och få en godkänd förbesiktning samt plan.

  2. Ansök sedan till styrelsen(info@garvarlundin.se) i god tid innan nästa styrelsemöte. För att beslut skall kunna fattas är det viktigt att väsentliga dokument bifogas, såsom ritningar och en fackmannamässig beskrivning av ombyggnationen.

  3. Om ombyggnationen godkänns ställs följande krav på ombyggnationen

    • Arbetet skall utföras på ett fackmannamässigt sätt och utifrån de lagar och regler som gäller för dylika ombyggnationer.

    • Därtill skall en garanti lämnas från anlitad fackman att skador på byggnaden ej uppkommer i och med ombyggnationen.

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att själv göra ingrepp i bärande väggar, VVS eller andra fasta installationer i föreningens lägenheter. Samtliga el-och VVS-installationer skall utföras av auktoriserad entreprenör. I övrigt skall ombyggnaden utföras av kvalificerad yrkesman.

Besiktning av auktoriserad besiktningsman ska utföras såväl före som efter renovering och besiktningsprotokoll lämnas till styrelsen. Samtliga besiktningskostnader tillfaller bostadsrättsinnehavaren.

Alt 1. Lennart Gullberg Consulting AB:

Mobil: 0703-34 92 23
E-post: lennart@lgcab.se

Hemsida: www.lgcab.se

Alt 2. SynaHus - Bertil Bergqvist

Mobil: 070 944 81 45
E-post: bertil@synahus.se 

Hemsida: www.synahus.se

En ombyggnad som saknar tillstånd eller utförts på felaktigt sätt kan beivras av föreningen.

Se även föreningens stadgar § 12 + ”bygga om”

bottom of page