top of page
Pointing Pen and Finger on Document

Ordningsreger

Ordningsregler & information: Image

A

Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut i andra hand måste du ha tillstånd av föreningens styrelse. Har du för avsikt att hyra ut skall du i god tid kontakta styrelsen per brev där du anger anledning till uthyrning, hur länge och till vem. Juridiska personer godkänns inte som andrahandshyresgäster.

Du får hyra ut i andra hand under högst ett år under följande skäl:

  • Dokumenterat arbete på annan ort

  • Dokumenterade studier på annan ort

  • Värnpliktstjänstgöring

  • Annan orsak som prövas från fall till fall

En träff mellan bostadsrättsinnehavare och andrahandshyresgäst tillsammans med styrelserepresentant skall alltid ske i samband med uthyrningen. En kopia av kontraktet mellan den som hyr i andra hand och bostadsrättsinnehavaren skall lämnas till styrelsen. Ovanstående gäller även för hyresrättsinnehavare.

Läs mer på Uthyrning av lägenhet.

Anslagstavlor

I varje port finns en anslagstavla där både föreningen och man som privatperson kan sätta upp meddelande som är intressanta (och viktiga) för de boende.

Ansvar

Du har som bostadsrättsinnehavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med t ex reparationer i din lägenhet. Mer finns att läsa i stadgarna. Du är t ex ansvarigt för ytskikt och glasrutor samt ytterdörr. Skador vid inbrottsförsök belastar din hemförsäkring, inte föreningens.

V g se Stadgar för Brf Vattuormen 35-40, §11

Antenner

Får inte sättas upp på föreningens fastigheter utan tillstånd av styrelsen. Se även paraboler.

Avgiftsbetalning

Se hyror och avgifter.

Ordningsregler & information: FAQ

B

Balkonger

Använd din balkong på samma sätt som du accepterar att andra gör; d.v.s. visa hänsyn när ni skakar kläder eller vattnar blommor. Det är av säkerhetsskäl förbjudet att använda annat än elgrillar på balkongerna.

Innehavarna av altanerna är skyldiga att se till att dräneringsrören ej blir igensatta samt att utrymmet under trätrallarna hålls rent.

Batterier

Bil- och motorcykelbatterier forslar du själv till närmaste bensinstation för omhändertagande.

Övriga el-artiklar, såsom TV, stereo och allt med ”sladd” skall lämnas till kommunens återvinningscentraler.

Boende

I enlighet med Brf Vattuormens stadgar vill föreningen att den som söker medlemskap och köper bostadsrätt också avser att bo i sin lägenhet. Du måste äga minst 10 % av bostadsrätten för att räknas som medlem. Juridiska personer kan inte beviljas medlemskap.

Styrelsen har rätt att avslå en medlemsansökan och besluta att nyttjanderätten är förverkad, d v s att man inte har rätt att bo kvar i lägenheten, om lägenheten används till annat ändamål än det stadgarna anger. Att till väsentlig del använda lägenheten för näringsverksamhet, eller utan tillstånd hyra ut den i andra hand, är ett stadgebrott som ger styrelsen rätt att besluta att nyttjanderätten är förverkad.

Brandvarnare

Den som bor i lägenheten ansvarar själv för att brandvarnaren fungerar.

Bredband

Fastigheterna är utrustade med ”bredband”, och förberedda för inkoppling i respektive lägenhet. Det är varje lägenhetsinnehavare som själva kontaktar distributionsbolaget (f n Bredbandsbolaget) för inkoppling. Kontakta bolaget för detaljerad information. Avtal tecknar den boende själv för den egna uppkopplingen. Även exv. Com Hem och Telia erbjuder olika former av bredband.

Bygga om

Som bostadsrättsinnehavare får du i många stycken bygga om delar av din lägenhet invändigt. Anmäl till föreningen att du tänker bygga om och i vilken omfattning och invänta godkännande innan du sätter igång med byggnationen.

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att själv göra ingrepp i bärande väggar, vvs eller andra fasta installationer i föreningens lägenheter. Samtliga el-och vvs-installationer skall utföras av auktoriserad entreprenör. I övrigt skall ombyggnaden utföras av kvalificerad yrkesman.

En ombyggnad som saknar tillstånd eller utförts på felaktigt sätt kan beivras av föreningen.

Ordningsregler & information: FAQ

C

Cyklar

De cykelställ som finns utanför varje port är gemensamma för alla boende i vår förening. Då det under en stor del av året är många som cyklar kan det bli fullt i stället. Därför är det viktigt att inte ”kasserade” cyklar tar upp plats. Cykelställen rensas med jämna mellanrum och de cyklar som ser övergivna ut kommer att få en lapp där den som äger cykeln ger sig till känna eller märker upp den tydligt så att den inte körs bort av misstag.

Om cykeln inte kommer att användas under en längre tid kan det var bra att placera den i källaren, om det finns plats. Lokalt förankrade lösningar på cykelförvaringen i de gemensamma utrymmena i källarna i varje port kan accepteras under förutsättning de på intet sätt blockerar gångar/ utrymningsvägar i berörd lokal. Det är inte tillåtet att ställa cyklar mot fasaden som lätt skadas.

Ordningsregler & information: FAQ

E

El

Elförbrukningen i varje lägenhet bekostas av respektive lägenhetsinnehavare. Säkringarna finns i respektive lägenhet. Däremot finns huvudsäkringarna och mätaren i ett låst utrymme i källaren. Tag kontakt med styrelsen vid eventuellt proppbyte i källaren.

Expedition

Expeditionen finns i källaren i port nr 3. Namn på styrelsens medlemmar finns på den låsta anslagstavlan i respektive port.

Meddelande till styrelsen kan lämnas i den svarta brevlådan i port nr 3.

Ordningsregler & information: FAQ

F

Felanmälan

Anmälan görs i normala fall till styrelsen. Vid akuta fall då ingen i styrelsen är anträffbar ringer ni till det nummer som är anslaget i porten som ”journummer”.

Fest

Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Du bör tänka på att just fest och hög musik är den absolut vanligaste orsaken till klagomål i vår förening. Huset har inte någon modern ljudisolering och lägenheterna är mycket lyhörda.

Om ni väljer att sitta på någon av gårdarna bör ni tänka på att ett hundratal personer i fastigheterna runtomkring ofrivilligt hör allt ni gör.

Enligt ordningsreglerna gäller följande: ”Särskild hänsyn tas från söndag kväll till fredag morgon mellan kl. 22.00-07.00 och från fredag kväll till söndag morgon samt helgdagar mellan kl. 24.00-09.00”.

Att strunta i detta och spela musik eller på annat sätt störa grannarna under sena kvällar och nätter kan resultera i att styrelsen beslutar att nyttjanderätten är förverkad. Om dina grannar festar och stör sent på natten – tveka inte att knacka på och säg till.

V v se Störningsjour.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett förråd i källarplanet. Inbrottsrisken är tyvärr hög, så förvara aldrig värdefulla saker i förrådet.


Föreningen har inte tillgång till grovsoprum och ev. gemensamma utrymmen får ej användas till detta. V v läs under återvinning

Förvaltning

Namn på föreningens administrativa förvaltare finns angivet på den låsta anslagstavlan i respektive port.

Ordningsregler & information: FAQ

G

Gas

I vissa lägenheter finns det fortfarande gas kvar. Det är mycket viktigt att inte göra åverkan på gasledningen vid ev. reparation och stänga av huvudkranen när man inte använder gasen.


Borttagning av gas skall skötas av auktoriserad entreprenör. F n levererar Fortum gas till fastigheterna och kan svara på frågor. Tfn till kundservice 020-818 818

Glas och returglas

Allt glas skall sorteras ut från hushållssoporna och lämnas i glasbehållarna som f n finns uppställda på kajen mittemot Kungsholms Hamnplan.

Grillning

Vid grillning på bakgårdarna är det viktigt att se till att rök och os inte förorsakar obehag för de som har sina fönster åt gården.

Gör alltid rent galler och verktyg då ni använt någon av de gemensamma grillarna som finns på de flesta gårdarna.

Grovsopor

Föreningen har inget utrymme för grovsopor. Därför åligger det var och en att se till att ta hand om sina grovsopor. Det är absolut förbjudet att ställa soporna i källaren eller utanför soptunnorna framför portarna.


Det finns återvinningsstationer som Stockholm Stad tillhandahåller och där kan en del av grovsoporna kastas liksom tidningar, wellpapp, glas, plast och metall.


Se även julgranar.

Ordningsregler & information: FAQ

H

Hemförsäkring

Varje bostadsrättsinnehavare bör ha ett s k bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.

Hissjour

V g se felanmälan på den låsta anslagstavlan i porten. Styrelsen anmäler fel. Detta gäller dock inte vid akut inlåsning i hissen.

Hushållssopor

Föreningens behållare för hushållssopor står utanför respektive port. Detta gör det extra viktigt att stänga locket på behållaren för att undvika att råttor och andra skadedjur kan komma åt innehållet. Tänk på att förpacka dina sopor väl.


Kasta glas i behållarna på kajen mitt emot Kungsholms Hamnplan och papper i returpappersbehållaren, som också finns utanför respektive port. Endast papper och tidningar får slängas där, inte kuvert eller kartonger. Plastkassar, förpackningar av frigolit och annat plastmaterial är inte tillåtet att kasta bland papper, det gör att hela innehållet blir oanvändbart för återvinning.

OBS!

Det är inte tillåtet att placera sopsäckar eller andra sopor utanför sopbehållarna. Sophämtarna tar inte hand om dessa sopor!

Husdjur

Djurägare skall se till och ha sådan tillsyn över sina djur så att de inte skadar eller förorenar gräsytor, planteringar eller bakgårdarna. Det är inte tillåtet att rasta sin hund på föreningens gräsmattor på framsidor och baksidor. Husdjur får inte heller springa lösa i huset eller förorsaka störningar för de boende. V g se ”Lagen om tillsyn över hundar” och den lokala ordningsstadgan.

Hyres- och avgiftsavierna

Månadsavierna sänds ut per post en gång per kvartal. Betalning sker i förskott. Förfallodagen är den sista vardagen i respektive månad. Vid utebliven betalning påförs sedvanlig ränta och ärendet kan gå vidare till inkasso. Om inbetalningen sker via Internet måste kontrakts- och avinummer uppges som referens. Har du frågor beträffande avierna eller vill ha autogiro kan du ringa till föreningens administrativa förvaltare, v g se anslag i porten.

Höst- och vårstädning

I vissa portar finns det frivilliga trädgårds-/gårdsgrupper som välkomnar nya gemensamma krafter eftersom vår utemiljö, framsidor och bakgårdar behöver tas om hand inför höst och vår. Trädgårdsmöbler behöver oljas in för vintern, växter täckas, målnings- och reparationsarbeten på lusthus och växthus utföras.

Inför sommarsäsongen planterar vi och förbereder för utesäsongen. Detta är ett utomordentligt tillfälle att träffa grannar och tillsammans öka vår trivsel. Ju fler som hjälper till desto mer kan vi minska våra gemensamma utgifter. Tidpunkt anslås på tavlan i respektive port, detta är alltså ett frivilligt uppdrag som de boende i varje port gör tillsammans och inget som sköts av styrelsen.

Ordningsregler & information: FAQ

I

Inbrott

Anmäl till polisen på vanligt vis. Meddela styrelsen, som behöver ha kännedom för att kanske kunna vidtaga någon åtgärd som förhindrar upprepning.

Inglasning av balkonger

Om du som bostadsrättsinnehavare vill glasa in din balkong skall du kontakta styrelsen för information och tillstånd. Detta kräver ett byggnadslov som söks av föreningen och bekostas av respektive balkongägare.

Innergårdar

Våra baksidesgårdar utgör en unik möjlighet att vistas utomhus under sommarhalvåret.

Varje port har s k ”Gårdspeng” som avsätts för underhåll, utsmyckning etc. inför utesäsongen. Samtliga boende ansvarar för gårdarnas skötsel, gemensamt eller delegerat till en gårdsgrupp. Gården ska kunna nyttjas av alla och det är inte tillåtet att ”boka” gården för egen del. Utemöbler finns i så stor mängd att ett par olika sällskap ska kunna vistas samtidigt på gårdarna.

Ordningsregler & information: FAQ

J

Julgranar

Julgranar får inte slängas ut på gården eller utanför porten. Varje lägenhetsinnehavare ombesörjer att den transporteras bort. Kommunen har uppsamlingsplatser för julgranar på de flesta platser där granförsäljningen ägde rum. Vår närmaste är på Kungsholmstorg. Se även Grovsopor

Ordningsregler & information: FAQ

K

Kabel-TV

Föreningen har Com Hem som kabelteveleverantör. Önskar du teckna abonnemang, felanmäla eller behöver du mer information om avgifter mm kontaktar du Com Hem direkt. De tillhandahåller även internetkoppling via sitt nät. Genom digital-TV kan även annan leverantör anlitas.

Kartonger och wellpapp

Returpappersbehållarna är endast avsedda för tidningar och papper. Kartonger och wellpapp skall lämnas i kommunens returpappersbehållare.

Kompost

Den kompostbehållare som finns på bl. a 6:ans gård är endast avsedd för trädgårdsavfall.

Källarförråd

Ingenting får förvaras utanför ditt källarförråd pga. brandrisken. Rökning är absolut förbjuden i källaren pga. brandrisken.

Köksfläkt

Det är inte tillåtet att ansluta andra fläktar än kolfilter. Det är heller inte tillåtet att ansluta köks- eller badrumsfläkt till ventilationskanalen. En fläkt ansluten till direkt till ventilationskanalen trycker både in matos och cigarettrök i varje lägenhet utefter hela stammen.

Ordningsregler & information: FAQ

L

Lägenhetsdörr

Dörren till lägenheten ägs av lägenhetsägare och är en sk säkerhetsdörr och säkerhetsklassad (se skylt på dörrgavel). Den kan berättiga till reducering av försäkringspremien. Kontakta ditt försäkringsbolag om detta.


Tänk på att dörren kan skadas och bli skev om den slås igen för hårt. Säkerhetsfunktionen kan reduceras. Kostnad för reparation eller utbyte av skadad dörr ansvarar respektive innehavare för.

Lösöre

Enligt brandföreskrifterna skall entréer och trapplan hållas rena från skor, stövlar, sportkläder, möbler, dörrmattor, cyklar, barnvagnar, rollatorer etc. Vid en brand (då ljuset kanske inte fungerar) kan små hinder och snubbelrisker vara till stor fara!

Ordningsregler & information: FAQ

M

Marschaller

Marschaller skapar feststämning och lyser upp i höst- och vintermörkret. Tänk på att placera dem så långt från huskroppen så att de inte sotar ner fasaden och tänk på att skydda marken de ställs på.

Miljöfarligt

Miljöfarligt avfall kan lämnas i behållare som finns hos Preem ( bensinstationen på kajen).

Motioner

Du kan som enskild medlem påverka ditt boende bl. a genom att lämna in motioner för omröstning vid årsstämman.

Regler för motionstid etc. finns i stadgarna.

Musik

Många medlemmar upplever grannens musikanläggning eller TV som mycket störande. Du kan förebygga genom att inte placera dina högtalare direkt på golvet eller mot väggen utan att ha ett isolerande mellanlägg. Tänk på att det är basljudet som slår ofta igenom flera våningsplan.

Ordningsregler & information: FAQ

N

Namnskyltar

Namnskyltar finns dels utanför porten, dels innanför porten samt på respektive lägenhetsdörr. Namnen till dessa ombesörjs av styrelsen.

Nycklar

Om du behöver fler nycklar till din lägenhet går du till Kungslås AB, Fleminggatan 27, och tar med din avgiftsavi och beställer fler nycklar. Lägenhetsnyckeln till underlåset i din dörr används även till port- och källarlåset i din port.

Ordningsregler & information: FAQ

O

Ombyggnader

Se föreningens stadgar § 12 + ”bygga om”.

Ordningsregler

I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man ”iakttar sundhet, ordning och gott skick” Detta gäller alla medlemmar i hushållet och även gäster. Enligt Bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler.

I vår förening gäller följande:

  • ”Särskild hänsyn tas från söndag kväll till fredag morgon mellan kl. 22.00-07.00 och från fredag kväll till söndag morgon samt helgdagar mellan kl. 24.00-09.00.”

  • Under nämnda tidpunkter bör du därför undvika att duscha/bada, använda tvättmaskin och andra bullrande maskiner.

  • Reparationer i lägenheterna, som kan vara störande för grannarna, får göras endast under dagtid med början tidigast kl. 08.00 (helgdagar kl. 10.00) och vara avslutade senast kl. 18.00.

Ordningsregler & information: FAQ

P

Pappersinsamling

Tidningar kastar man i de gröna återvinningstunnorna utanför respektive port. Tänk på att inte kasta annat i återvinningstunnorna. Det är inte tillåtet att ställa kassar med tidningar utanför återvinningstunnan. Förvara i lägenheten eller i förrådet till nästa hämtningstillfälle.

Parabolantenn

Parabolantenner är inte nödvändiga idag. Andra alternativ rekommenderas. Kontakta styrelsen om du har funderingar kring detta.

Parkering

Undvik att parkera på trottoaren, även korta stunder.

Vi har många gamla som bor och är på besök i gränden som måste använda trottoaren för att ta sig fram med sina rollatorer.

Akta planteringsytorna framför portarna!

Portar

Porten skall hållas låst och får inte ställas upp så att man inte har översikt över vem som kan ta sig in i huset. Lämna inte dörren mot gården öppen om du inte har uppsikt över den.

Portkod

Portkoden fungerar mellan 05.00-23.00

Portstädning

En gång per vecka städas trapphusen av en städentreprenör. Källare och tvättstuga ingår inte i deras åtagande, vilket innebär att den som tvättat ser till att lämna tvättstugan i ett rent och fräscht skick.

Ordningsregler & information: FAQ

R

Rastning av husdjur

Är inte tillåtet på föreningens tomtmark.

Reservnycklar

Föreningen har inga nycklar till din lägenhet.

Rökning

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen inkl källare, tvättstuga och trapphuset, likaså all fimpning genom fönster och från balkonger ner på gården och i gränden.

Observera att fimpa på innergårdarna eller utanför entréerna är förbjudet.

Ordningsregler & information: FAQ

S

Snöskottning

Föreningen har ingen fastighetsskötare som skottar bort snön eller sandar. Det trevligaste och mest välfungerande är att den som kommer hem eller går när det har snöat hjälper till efter förmåga att borsta, skotta eller sanda utanför den egna porten.


För att kunna sanda vid halka kan man hämta sand vid närmaste ”sandlåda”, t ex till höger om Preemmacken, som är utställd av Stockholms Entreprenad. Lådorna ägs av stadsdelsnämnden och får nyttjas av invånarna i området vid behov.

Stadgar

Brf. Vattuormens nu gällande stadgar skall du ha fått av säljaren till din lägenhet. Läs dem noga, det är viktig information för dig som bostadsrättsinnehavare. Här finns de regler som gäller juridiskt och här regleras både dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare.

Brott mot stadgarna kan betyda att nyttjanderätten förverkas. Länk till stadgar.

Styrelse

Styrelsens medlemmar väljs av föreningens medlemmar under årsmötet. Styrelsen sammanträder kontinuerligt under året. Under sommaren görs ett längre uppehåll. Se anslag i porten om tider mm. Alla inkomna meddelande och frågor behandlas under mötena och åtgärder vidtas så snart som möjligt. Under vissa perioder är arbetsbelastningen extra stor och därför kan vissa ärenden skjutas på framtiden.

Varje möte har en fast dagordning med punkter som styrelsen gemensamt går igenom. Protokoll förs och finns i det underlag som revisorerna sedan granskar inför årsstämman. Har du ytterligare frågor om styrelsens arbete är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Styrelsearbete är ett bra tillfälle att lära känna sin förening och bidra till att rätt beslut och bra förbättringar kan genomföras. Ju fler som engagerar sig desto trevligare blir det att bo i vår bostadsrättsförening. Valberedningen letar nya medlemmar i god tid innan årsmötet/årsstämman.

Störande grannar

Att regelmässigt störa sina grannar är brott mot stadgarna. Är den som stör en andrahandshyresgäst, är ändå ansvaret bostadsrättsinnehavarens.

Om du blir drabbad av oljud eller annan störning bör du först själv tala med den som stör. De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de är störande, och problemet brukar upphöra efter ett vänligt samtal.

Om problemet återkommer är det viktigt att du för dagbok med klockslag, datum och typ av störning.

Kontakta styrelsen skriftligt med dina uppgifter, så att ärendet kan gå vidare.

Akut störande grannar är ett ärende för polisen/störningsjouren. Du ringer själv.

Den som stör grannarna och inte upphör trots uppmaning kan få nyttjanderätten förverkad.

Observera att en vänlig lapp i porten eller i hissen inte fritar någon från skyldigheten att ta hänsyn till grannar oavsett veckodag.

Säkerhetsdörrar

Se lägenhetsdörren.

Ordningsregler & information: FAQ

T

Takaltaner

Föreningens 7 vindsvåningar har altaner. Tillstånd av styrelsen behövs, ev. bygglov, för permanenta installationer som påverkar husets exteriör, v g se inglasning, parabol etc.

Tillträde till lägenheterna

Föreningen måste få tillträde till din lägenhet i de fall akuta insatser krävs samt när gemensamma reparationer eller andra arbeten ska utföras. Detta meddelas i god tid på anslagstavlan i varje port.

Trapphus

I entré och trapphus får inte cyklar, barnvagnar och andra föremål placeras då det dels är en säkerhetsrisk dels förhindrar städning. I trapphuset skall fönstren inte stå långtidsöppna. Vid behov av att öppna fönstren ansvarar du för att stänga dem igen.

Tvättstugor

Se anslag i varje tvättstuga om de regler som gäller vid bokning, rengörning, maskinskötsel, tvättider mm. Det finns en speciell nyckel som passar till låset som markerar tvättider i tvättstugan.

Vid fel, anmäl detta på felanmälan.

Ordningsregler & information: FAQ

U

Uthyrning

Se Andrahandsuthyrning

Ordningsregler & information: FAQ

V

Valberedningen

Inför varje årsmöte gör valberedningen ett mycket viktigt arbete då de söker nya styrelsemedlemmar inför kommande år. Till vilka poster och hur många beror på vilka och hur många som lämnar styrelsen. I föreningens stadgar finns noggranna regler för hur detta skall ske.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen? Hör av dig till den nuvarande styrelsen. Det behövs alltid engagerade människor med olika kunskaper och erfarenheter. Kanske just du kan fylla en viktig lucka.

Vattenskada

Om du råkar ut för en vattenskada, se ”felanmälan”, och anmäl också omgående till ditt försäkringsbolag.

Råkar du ut för en skada p g a din granne, gör samma sak och tag dessutom kontakt med din granne.

Ordningsregler & information: FAQ

Å

Årsmöte

En gång om året kallar styrelsen alla bostadsrättsinnehavare till möte. Då redovisas och informeras om ekonomi, inkomna motioner, aktuella frågor, beslut tagna av styrelsen mm. Det är av största vikt att så många som möjligt kommer på mötet då det är där som medlemmarna har möjlighet att diskutera och rösta inför olika beslut. Det är också under årsmötet styrelsen kan få medlemmarnas synpunkter i frågor som anses vara så viktiga att så många medlemmar som möjligt skall vara delaktiga.

Kallelse till årsmötet meddelas bostadsrättsinnehavaren senast två veckor innan mötet.

Återvinning

Föreningen har inga utrymmen för grovsopor. Det betyder att man regelbundet får använda sig av kommunens återvinningscentraler. Skrymmande möbler etc. kan man skänka till Myrorna och Stadsmissionens Second hand, som hämtar om de har intresse av det du erbjuder. Möbler, böcker, prylar och sådant som är användbart kan man själv lämna in till Myrorna och Stadsmissionens second handaffärer.

Telefon till Myrornas Givarservice 020-140 00 44

Telefon till Stadsmissionens Second Hand 08-787 86 82

Ordningsregler & information: FAQ

Ö

Övrigt

Att bo i vår förening skall ses och upplevas som en förmån som vi skall värna om. Det skall vara kul och all gemenskap och samarbete grannar emellan uppmuntras.

Ordningsregler & information: FAQ
bottom of page