top of page
The Contract

Stadgar

Stadgar: Image

FIRMA OCH ÄNDAMÅL

§1

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vattuormen 35-40.

§2

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder och/eller annan mark som ligger i anslutning till föreningens hus till nyttjande under obegränsad tid, förvalta föreningens fasta och lösa egendom samt i övrigt främja sina medlemmars ekonomiska intressen.

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

MEDLEMMAR

§3

Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen. Om övergång av bostadsrätter samt medlemskap vid sådan stadgas i § 7-9 nedan.

§4 

Medlemskap i föreningen kan beviljas den som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller den som förvärvar bostadsrätt i föreningens hus.

Vid föreningens förvärv av hyresfastighet för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får föreningen inte vägra en bostadshyresgäst i fastigheten som är fysisk person medlemskap i föreningen, om hyresgästen ansökt om medlemskap inom ett år från föreningens fastighetsförvärv och hyresförhållandet förelåg vid tiden för ombildningen.

AVGIFTER

§5

Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämman.

§6

För bostadsrätt skall erläggas årsavgift för betalning av föreningens utgifter, samt för de i § 40 och 41 § angivna avsättningarna. Årsavgiften fördelas efter ytenheter och/eller förbrukning och skall betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutat annat. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker.

För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar eller icke medlemmar, såsom hyra av parkeringsplats eller extra förrådsutrymme, fastställs särskilda avgifter av styrelsen.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Överlåtare av bostadsrätt svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift skall betalas av pantsättaren.

Avgift för andrahandsuthyrning av bostadsrätt får tas ut efter beslut av styrelsen med högst 10 % av gällande basbelopp per helt kalenderår.

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer.

ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT

§7

Bostadsrättshavaren får fritt överlåta sin bostadsrätt.

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och undertecknas av säljaren och köparen. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser, köpeskillingen samt tillträdesdag. Motsvarande gäller vid byte eller gåva.

Bestyrkt kopia av överlåtelseavtalet skall inom en månad från överlåtelsedagen insändas till föreningen tillsammans med skriftlig, undertecknad, ansökan om medlemskap i föreningen för förvärvaren.

När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denna utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem i föreningen, med de undantag som följer av 6 kap. 1 § andra stycket bostadsrättslagen.

Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Efter tre år från dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex månader från uppmaningen visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavaren död eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas för dödsboets räkning.

RÄTTEN TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT

§8

Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen, om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare.

En juridisk person som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras medlemskap i föreningen.

Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen, om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller av sådana sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas.

§9

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits som medlem, får föreningen uppmana förvärvaren att inom sex månader från uppmaningen visa att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas för förvärvarens räkning.

§10

En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten överlåtits till vägras medlemskap i föreningen. Detta gäller inte vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap. i bostadsrättslagen. Om förvärvaren i ett sådant fall inte antagits till medlem, skall föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning, utom i fall då en juridisk person enligt 6 kap. 1 § andra stycket bostadsrättslagen får utöva bostadsrätten utan att vara medlem.

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

§11

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande disponibla utrymmen och mark i gott skick samt tillse att lägenheten är försedd med fungerande brandvarnare. Föreningen ansvarar för husets skick i övrigt.

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för lägenhetens:

 • väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skick,

 • inredning och utrustning såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar; svagströmsanläggningar, i fråga om vattenfyllda radiatorer och stamledningar svarar bostadsrättshavaren dock endast för målning; i fråga om ledningar för el svarar bostadsrättshavaren endast fr.o.m. lägenhetens undercentral (proppskåp),

 • golvbrunnar, eldstäder, rökgångar, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i fönster; bostadsrättshavaren svarar dock inte för utvändig målning av ytterdörrar och fönster.


Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada i lägenheten endast om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom vårdslöshet eller försumlighet av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren inte själv vållat gäller vad som nu sagts endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

Om ohyra förekommer i lägenheten skall motsvarande ansvarsfördelning gälla som vid brand- eller vattenledningsskada.

Är lägenheten försedd med balkong, terrass, uteplats eller egen ingång åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning.

Bostadsrättshavaren svarar för åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare bostadsrättshavare såsom reparation, underhåll, installationer mm.

§12

Bostadsrättshavaren får, sedan lägenheten tillträtts, göra förändringar i lägenheten. Bostadsrättshavaren får dock inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

Som väsentlig förändring räknas bl. a ändring som kräver bygglov, ändring av ledning för vatten, avlopp eller värme eller ändring i lägenhetens planlösning.

Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls.

En förändring får aldrig innebära bestående olägenhet för föreningen eller annan medlem. Underhålls- och reparationsåtgärder skall utföras på ett fackmannamässigt sätt.

§13

Bostadsrättshavare får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

§14

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

§15

Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom lägenheten och föreningens fastighet. Bostadsrättshavaren skall rätta sig efter de föreskrifter, som föreningen meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dem som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.

§16

Bostadsrättshavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen skriftligen ger sitt samtycke. Samtycke behövs dock inte i de fall som anges i 7 kap. 10 § andra stycket bostadsrättslagen.

Det åligger bostadsrättshavaren att vid sådan upplåtelse av lägenheten i andra hand att ansöka härom enligt av styrelsen fastställd rutin samt att informera hyresgästen om gällande ordningsföreskrifter och bestämmelser.

Bostadsrättshavaren svarar gentemot föreningen för sådan person till vilken denne upplåtit lägenheten i andra hand.

§17

Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten, när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbeten som föreningen svarar för. Skriftligt meddelande om detta skall i förväg läggas i lägenhetens brevinkast.

Bostadsrättshavaren är skyldig att på lämplig tid hålla lägenheten tillgänglig för visning i anslutning till offentlig auktion.

Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken, även om hans lägenhet inte besväras av ohyra.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, kan myndighet besluta om handräckning.

§18

Nyttjanderätten till lägenhet, som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, med de begränsningar som följer av § 19, förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning

 1. om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av insats eller upplåtelseavgift mer än två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom/henne att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av årsavgift mer än två vardagar efter förfallodagen,

 2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand;

 3. om lägenheten användes i strid med § 13 eller § 14;

 4. om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset.

 5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter något av vad som skall iakttas enligt § 15 vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt nämnda paragrafer åligger en bostadsrättshavare.

 6. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt § 17 och han/hon inte kan visa giltig ursäkt för detta.

 7. om bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs.

Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.

§19

Uppsägning på grund av förhållande som avses i § 18 första stycket 2, 3 eller 5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. Uppsägning på grund av förhållande som avses i § 18 första stycket 2 får inte heller ske om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad.

§20

Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållanden som avses i § 18 första stycket 1-3 eller 5-7, men sker rättelse innan föreningen gjort bruk av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden. Detsamma gäller om föreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från den dag då föreningen fick reda på förhållanden som avses § 18 första stycket 4 eller 7 eller inte inom två månader från den dag då föreningen fick reda på förhållanden som avses i § 18 första stycket 2 sagt till bostadsrättshavaren att vidta rättelse.

§21

Är nyttjanderätten enligt § 18 första stycket 1 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift, och har föreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne på grund av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten om avgiften betalas senast den tolfte vardagen från uppsägningen.

§22

Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av någon orsak som anges i § 18 första stycket 1 eller 4-6, är han skyldig att flytta genast, om inte annat följer av § 21. Sägs bostadsrättshavaren upp av någon annan i § 18 första stycket angiven orsak, får han bo kvar till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten ålägger honom att flytta tidigare.

§23

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till flyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada.

§24

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i § 18, skall bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. bostadsrättslagen så snart som möjligt om inte föreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen kommer överens om något annat. Försäljning får dock skjutas upp till dess att brister som bostadsrättshavaren svarar för har blivit åtgärdade.

Tvångsförsäljning genomförs av kronofogdemyndigheten efter ansökan av föreningen. Av vad som influtit genom försäljningen får föreningen uppbära så mycket som behövs för att täcka föreningens fordran hos bostadsrättshavaren. Vad som återstår tillfaller denne.

§25

Har föreningen underrättats om att en bostadsrätt är pantsatt, skall föreningen utan dröjsmål underrätta panthavaren om bostadsrättshavaren har obetalda avgifter till föreningen till ett belopp som överstiger vad som av årsavgiften löper på en månad och bostadsrättshavaren dröjer med betalning mer än två veckor efter förfallodagen.

STYRELSE

§26

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd fastighetsförvaltare, vilken själv inte behöver vara medlem i föreningen, eller genom förvaltningsorganisation.

§27

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter.

Styrelseordförande kan antingen väljas på ett år eller utses vid styrelsens konstituering. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år.och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot och suppleanter kan omväljas. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make till medlem och närstående som varaktigt sammanbor med medlem.

Valbar är endast myndig person som är bosatt i föreningens fastighet. Om föreningen har statligt bostadslån kan en ledamot och en suppleant utses i enlighet med villkor för lånets beviljande.

§28

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen är beslutsför, när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening, för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening, som biträds av ordföranden.  Dock fordras för giltigt beslut enhällighet, när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen utsedda styrelseledamöter, två i förening.

Styrelsen kan utse ledamot eller annan person att ensam företräda föreningen för särskilt angivet fall.

§29

Styrelsen skall fortlöpande hålla sig informerad om skicket på föreningens fastighet och övriga tillgångar.

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa mer omfattande till- eller ombyggnad av sådan egendom.


§30

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

REVISORER

§31 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall väljas auktoriserat revisionsbolag eller en auktoriserad revisor jämte en revisorssuppleant. Revisorer och revisorssuppleant väljs på föreningsstämman för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Revisor och suppleant kan omväljas.

Om föreningen har statligt bostadslån kan en ordinarie revisor och en suppleant utses i enlighet med villkor för lånets beviljande.

§32 

Revisor skall verkställa revision enligt de anvisningar som ges i lagen om ekonomiska föreningar och av föreningsstämman och därvid tillse att styrelsens beslut inte strider mot allmän lag eller föreningens stadgar.

Revisor skall avge revisionsberättelse och i denna yttra sig angående fastställande av resultat- och balansräkning, till- eller avstyrka ansvarsfrihet åt styrelsen samt yttra sig över styrelsens förslag till användande av överskott eller täckande av underskott enligt resultaträkning.

Revisionen skall vara avslutad och revisionsberättelse inlämnad till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna eventuellt gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma på vilket ärendet skall förekomma till behandling.

FÖRENINGSSTÄMMA

§33

Föreningsmedlemmars rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämma.

§34

Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång om året före maj månads utgång. För att ett visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämman skall kunna anges i kallelsen till denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen före februari månads utgång eller den senare tidpunkt som styrelsen kan komma att bestämma.

§35

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorer finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

§36

Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar, genom utdelning i medlemmarnas brevlådor eller genom postbefordran under den till föreningen uppgivna adressen, senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats eller utdelning i medlemmarnas brevlådor eller genom postbefordran under den till föreningen uppgivna adressen.

§37

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Stämmans öppnande.

 2. Godkännande av dagordning.

 3. Val av ordförande vid stämman.

 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare vid stämman.

 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

 6. Frågan om kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning.

 7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

 9. Föredragning av revisionsberättelsen.

 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 13. Fråga om arvoden till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter för nästkommande verksamhetsår.

 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

 16. Val av valberedning.

 17. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

 18. Övriga frågor.

 19. Stämmans avslutande.

På extra föreningsstämma skall, utöver ärenden enligt punkt 1-7 ovan, endast förekomma de ärenden, för vilka stämman blivit utlyst och vilka angivits i kallelse till densamma.

§38

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Detsamma gäller om en medlem har flera bostadsrätter.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt, ej äldre än ett år. Endast annan medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen, får vara ombud. Ingen får såsom ombud företräda mer än en medlem.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

Omröstningen vid föreningsstämman sker öppet, där inte närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av ordföranden.

Stämmofrågor – bl. a fråga om ändring av dess stadgar – som för giltighet fordrat särskild röstövervikt, behandlas i 9 kap. 15-24 §§ bostadsrättslagen.

§39

Justerat föreningsstämmoprotokoll skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.

FONDER

§40

Avsättning för föreningen åvilande yttre underhållsskyldighet skall göras enligt underhållsplan upprättad av föreningens styrelse.

§41

Det överskott som kan uppstå i föreningens verksamhet skall avsättas till dispositionsfond eller disponeras på annat sätt i enlighet med föreningsstämmans beslut.

VINST

§42
Under året uppkommet överskott kan, efter beslut av föreningsstämman, delas ut till medlemmarna och skall då fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal i föreningen.

UPPLÖSNING OCH LIKVIDATION

§43
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal i föreningen.

ÖVRIGT

§44
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning.

Stadgar: FAQ
bottom of page