top of page

Placeringspolicy

Giltigt från och med 2020-02-17

Syftet med policyn

Policyns syfte är att sätta ramarna för de placeringar som BRF Vattuormen 35 - 40 gör och därmed också fastställa föreningens benägenhet att hantera finansiella risker.

Mål med föreningens placeringar

Målet är att föreningen har en långsiktigt god ekonomi, där placeringar utgörs såväl av likvida medel på konto som mer långsiktiga investeringar i fonder med låg risk som är noterade på Nasdaq Stockholm.

Inriktning i föreningens placeringar

Styrelsen förvaltar föreningens medel å medlemmarnas vägnar. Detta är ett viktigt ansvar som också innebär att eventuella risker med placeringar bör minimeras. En god balans behöver finnas mellan tillgodohavande på konton och placeringar i fonder. Placeringarna ska ske i finansiella produkter som går att följa av styrelsen och som går att avyttra på bankdagar.

Följande instrument är tillåtna för föreningens placeringar:

  • Bankkonto, där ränta bör eftersträvas. Föreningen bör inte heller ha mer än 1 MSEK per bank för att säkra att tillgodohavandet täcks via insättningsgaranti vid ev. konkurs hos banken i fråga.

  • Fonder med låg risk, såsom räntefonder.


Fördelningen ska vara cirka 2/3 av medlen på konto och 1/3 i fonder.

Rapportering

Rapportering om föreningens ekonomi inkl. placeringar sker av föreningens kassör i samband med styrelsemöten, eller vid annan tidpunkt om så krävs utifrån en viss händelse.


I årsredovisning ska redogörelse ske för föreningens placeringar.

Ansvar

Styrelsen är ansvarig för utformning av policy och att placeringspolicyn följs samt fattar också beslut om nya placeringar.

Placeringspolicy: FAQ
bottom of page